Pedagogisch Project De kleine Planeet

Leren met goesting!


Het pedagogisch project zou je ook de FUNDAMENTELE UITGANGSPUNTEN van de school kunnen noemen.


Dit pedagogisch project

- groeide in de aanloop naar het schooljaar 2015-2016 uit diepgaande overlegmomenten van het (nieuw gevormde) schoolteam van de stedelijke basisschool ‘De Kleine Planeet’.

- werd in zijn huidige vorm ter goedkeuring voorgelegd aan Johan Bossuyt, de regionale pedagogische adviseur van OVSG.

- werd goedgekeurd door de gemeenteraad van stad Zottegem

- vormt de basis van waaruit gestart wordt en kan verder groeien in samenspraak met ouders, kinderen en schoolteam. Eventuele actualiseringen kunnen ingang vinden op 1 september van ieder nieuw schooljaar, na goedkeuring door de gemeenteraad van stad Zottegem.

Met ons pedagogisch project willen wij:

- duidelijk maken hoe wij onderwijs en opvoeding van de kinderen zien en proberen vorm te geven

- een opvoedingsvisie aanbieden die voor elke ouder een referentiepunt kan zijn om bewust al dan niet voor onze school te kiezen, als alternatief voor het klassieke onderwijs

- het kader uittekenen waarbinnen onze leerkrachten dagdagelijks vorm zullen geven aan onze visie, een visie die de ouders met de inschrijving van hun kind onderschrijven.

Situering van de school

De Kleine Planeet

Als Stedelijke Basisschool behoort De Kleine Planeet tot het officieel gesubsidieerd onderwijs. Onze inrichtende macht is de stad Zottegem. Wij zijn een pluralistische school en staan dus open voor alle kinderen, ongeacht de levensopvatting van de ouders.

Elke beslissing omtrent het stedelijk onderwijs, rekening houdend met de geldende onderwijswetgeving, behoort tot de bevoegdheid en de voortdurende verantwoordelijkheid van de democratisch verkozen gemeenteraad.

De lokale situatie

‘De Kleine Planeet’ is, naast basisschool ‘De Smidse’ in Erwetegem, een van de twee vestigingsplaatsen van het stedelijk onderwijs Zottegem. Beide scholen werken samen en inspireren mekaar, maar als centrumschool hanteert De Kleine Planeet een verschillend pedagogisch project.

De ligging van de school laat een intensieve samenwerking met alle stedelijke voorzieningen en de omringende leefgemeenschap toe, waar dan ook dankbaar gebruik van wordt gemaakt. Wij proberen het begrip ‘brede school’ concreet gestalte te geven in tal van samenwerkingsverbanden met externen, initiatieven van het vrijetijdsbeleid, de buurt, … Kinderen leren niet alleen op school, maar ook (en vooral) in hun leefwereld.

Onze opdracht

Ons motto is niet toevallig ‘leren met goesting!’. Welzijn, een goed gevoel voor iedereen, dragen wij hoog in het vaandel. Inspraak en differentiatie zijn onze belangrijkste tools om dit te bereiken via de enige daartoe aangewezen weg: betrokkenheid.

Inspraak van de kinderen is een dagelijkse opdracht voor iedere leerkracht. Meer nog dan het geven van ruimte aan formele inspraakmomenten (klasgesprek, kinderraad, …) houden wij via empathisch luisteren naar wat op de kinderen hun hart en hun lever ligt rekening met hun verwachtingen en verzuchtingen. Wat wij bij hen ontdekken is telkens weer het vertrekpunt voor de invulling van de volgende schooldag, het volgende project, …

Inspraak ook van de ouders die zo nauw mogelijk bij de school betrokken worden. Samen denken én samen doen levert ons, maar vooral onze kinderen een ideale leeromgeving op. Wanneer alle leerkrachten dezelfde kaders hanteren, en deze een verderzetting zijn van wat de kinderen thuis ervaren, dan geeft dat de leerlingen de nodige pedagogische stabiliteit.

Dat de communicatie met ouders in een dergelijk systeem heel goed moet georganiseerd worden is vanzelfsprekend. Noch een zeldzaam oudercontact, noch regelmatige informele contacten kunnen dit verzekeren. Daarom wordt er op maandelijkse basis een vergadering voorzien waar alle ouders op eigen initiatief in dialoog kunnen gaan met het schoolteam. Samen nadenken over de opvoeding, samen nadenken over school in functie van het kind.

Differentiatie is onze tweede belangrijke tool, maar dan in een ruimere betekenis dan het vandaag als modewoord inhoudt, meer dan het aanbieden van verschillende leerinhouden. Ieder kind is anders dan het andere. Een wiskundeknobbel, een andere moedertaal, sterke spieren of handige vingers, een donkerder kleurtje of supersnelle benen, een natuurtalent op het vlak van sociale intelligentie of een aanstekelijk gevoel voor humor, beeldend creatief of muzikaal geniaal,… Het is onze hoofdopdracht om ieder kind op zijn niveau te benaderen en de kansen te geven waar het recht op heeft. Minder sterke punten worden bijgeschaafd wanneer dat nodig is, talenten worden vurig aangewakkerd wanneer dat kan. Om ons doel te bereiken maken wij gebruik van alle middelen die er voorhanden zijn: werken in niveaugroepen, onderverdeling in graadsklassen, extra ondersteuning in de klas, individuele begeleiding, uittekenen van een afwijkend curriculum, …

leren met goesting!’ hebben wij ook bewust gekozen vanuit de ervaring dat op het niveau van het secundair onderwijs schoolmoeheid als één van de belangrijkste, zoniet dé belangrijkste oorzaak is van een problematische schoolloopbaan. Wij zien het als onze opdracht om onze kinderen na het zesde leerjaar als ‘frisse’, leergierige jongeren met een stevige basis af te zetten aan de middelbare school, met in hun rugzak een gefundeerd advies gebaseerd op hun persoonlijke talenten en interesses.

Elke school heeft de opdracht de ontwikkelingsdoelen en eindtermen, vastgelegd door het Vlaams Parlement, te realiseren. Hiervoor gebruikt onze school de leerplannen van OVSG (Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap vzw), die door het schoolbestuur werden goedgekeurd.

Werken vanuit een maatschappijvisie

Vanuit de wetenschap dat wij leven in een steeds sneller evoluerende wereld (ICT, technologie, mondialisering, …) willen wij met ervaringsgericht onderwijs (‘doen doet leren’) onze leerlingen wapenen op de meest onverwachte evoluties.

Taal (leren lezen en schrijven!) en wiskunde (rekenen, tafels!) durven wij nog op de klassieke manier aanbrengen, maar toch vinden ook deze vakken hun weg in het ervaringsonderwijs van onze projectwerking. Naast kennis nemen leercompetenties, een onderzoekende houding, probleemoplossend denken, het verwerven van een eigen studiemethode en zelfontdekkend leren, steeds meer in belang toe.

In de projecten die wij uitwerken vanuit de inbreng van de leerlingen zelf, gaan zij zelf op zoek in een vakoverschrijdend aanbod waarbij de leerkrachten ruime aandacht besteden aan

- Creativiteit

- ICT

- Wetenschappen en techniek (aanleunend bij het STEM-onderwijs op secundair niveau: ‘Science – Technology – Engineering – Mathematics’)

- Sociale vaardigheden (samen-werken, solidariteit, medeverantwoordelijkheid,… aandacht voor menselijke waarden)

Eigen tempo, interesses en talenten vullen deze praktische manier van leren in(herinner u: doen is leren), waarbij bijna ongemerkt, maar wel gecontroleerd de eindtermen van verschillende vakken ingevuld worden.

Werken vanuit een veranderend mensbeeld

De mens is een persoon, een geheel van lichaam en geest. Zelfvertrouwen, geloof in eigen kunnen en eigen besluitvorming zijn voorwaarden om de wereld kritisch te kunnen benaderen.

Niet alle mensen zijn gelijk, integendeel, maar alle mensen zijn wel gelijkwaardig. Ieder individu heeft een persoonlijke inbreng in de maatschappij waarin hij leeft. Mensen vullen elkaar aan, zorgen voor wederzijdse verrijking.

Op basis van die gelijkwaardigheid moet de mens verantwoordelijkheid opnemen tegenover zichzelf en tegenover de maatschappij. Hij moet zich respectvol, geduldig en verdraagzaam opstellen tegenover alle andere mensen en gemeenschappen van mensen. Alleen op deze wijze kunnen mensen harmonieus met elkaar omgaan ongeacht de cultuur, taal of waarden die anderen bezitten. De rechten van het kind en de rechten van de mens zijn ook voor ons de universele leidraad.

Deze visie op mens en menselijke waarden vormt de basis van onze schoolcultuur, de brandstof voor samen-werken en samen-leven.