Pedagogisch project De Smidse

Het pedagogisch project zou je ook de FUNDAMENTELE UITGANGSPUNTEN van de school kunnen noemen.

We zetten ze even voor je op een rijtje.


De Stedelijke Basisschool Zottegem profileert zich als :


Een culturele school : een school, die kinderen laat proeven en bewust maakt van hun eigen Vlaamse cultuur tussen andere waardevolle culturen.

Een open school : een school die open staat voor alle leerlingen basisonderwijs, zonder onderscheid van ras, taal of sekse.

Een pluralistische school : een school waar ieders morele en godsdienstige overtuiging gerespecteerd wordt, voor zoverre zij strookt met de gangbare normen van goed gedrag en zeden.

Een vormende school : een school die ijvert voor de ontplooiing van het totale kind, cognitief, creatief, dynamisch, affectief, sociaal en psycho-motorisch.

Een democratische school : een school die voortdurend in dialoog staat met haar omgeving, ouders, oudercomité, participatieraad, inrichtende macht en de kinderen.

Een humanistische school : een school de kinderen zelfstandig leert denken, gekoppeld aan een kritische, efficiënte methode.

Een sociale school : een school met aandacht voor zorgverbreding, zowel voor kinderen met achterstand, als voor de toppers.

Een milieuvriendelijke school : een school die de kinderen sensibiliseert tot een bewuste milieubeleving en hen overtuigt van de onschatbare waarde van de natuur.

Een vernieuwende school : een school die zoveel mogelijke gestalte geeft aan en open staat voor onderwijsvernieuwingen, o.a. door deelname aan navorming en bijscholing.

Een kritische school : een school die de leerlingen een kritische kijk aanleert, en zichzelf als onderwijsinstelling kritisch durft evalueren.

Een sportieve school : een school die ijvert voor “een gezonde geest in een gezond lichaam”.

Een muzische school : een school die voor de muzische deelleergebieden (beeld, drama, muziek, beweging en media) de nodige lestijden en initiatieven onderschrijft.

Een school in het centrum van Europa en van de wereld : een school met aandacht voor de Europese gedachte en de globalisering.

Een communicatieve school : een school die aandacht heeft voor een vlotte communicatie met alle participanten.