Voor de Ouders

Medicijnbeleid

Eerst en vooral wil de school benadrukken dat, in het belang van andere leerlingen en leerkrachten, een zieke leerling niet op school thuishoort.

Toch kan het gebeuren dat een kind op school medicijnen moet nemen. Leraren zijn echter geen artsen. Zij mogen dus niet zomaar medicijnen toedienen.

Medicijnen toedienen op school houdt immers heel wat risico’s in:

 • Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Een leraar die op eigen initiatief medicijnen toedient, begeeft zich op het terrein van de geneeskunde. Hij is strafbaar. Loopt er iets fout, dan kan hij aansprakelijk worden gesteld.
 • Ernstige bijwerkingen. Sommige kinderen zijn allergisch voor bepaalde stoffen in medicijnen. Medicijnen kunnen ook reageren op andere die de leerling thuis al heeft genomen. Een foute toediening kan in bepaalde gevallen ernstige gevolgen hebben.
 • Overdosis. Sommige medicijnen zijn niet voor kinderen geschikt. Een volwassen dosis is voor een kind vaak al een overdosis. Enkel dokters kunnen een diagnose stellen en de juiste medicijnen en dosis voorschrijven.
 • Gewenning en verslaving. In sommige medicijnen zitten stoffen die de normale werking van het lichaam aantasten: ze veranderen het denken, de concentratie, de alertheid, het welzijn, de emoties... Je wordt er snel aan gewend en verslaafd.
 • Middelenmisbruik. Een school die snel medicijnen toedient, geeft het signaal dat er voor elk probleem een pil bestaat. Leerlingen nemen dat idee over.

Redenen genoeg om een veilig medicijnenbeleid te voeren!

Daarom vragen we een aantal regels te volgen.

 • De school aanvaardt enkel medicijnen op voorschrift van de dokter, ondertekend door de ouders en de dokter en voorzien van een doktersstempel.
 • Zonder attest dient niemand op school medicijnen toe. Ook niet bij uitzondering. Leraren zijn niet medisch geschoold en zijn volgens de wet strafbaar als ze dat wel doen.
 • Geef de medicijnen in de originele verpakking én met een volledig ingevuld, ondertekend en afgestempeld doktersattest rechtstreeks af op school. Dus niet via de boekentas of het kind.

Het attest voor het toedienen van medicatie kan je onderaan deze pagina downloaden.

Opvang

Om tegemoet te komen aan vraag van de ouders, organiseert de school opvang op buiten de schooluren.

Deze opvang gaat door in een speciaal daarvoor uitgerust lokaal nabij de parking.

Uren opvang: (€0.5/begonnen half uur, met aflevering van een fiscaal attest)

Verantwoordelijke: Peggy De Temmerman voor De Smidse, Alvard voor De Kleine Planeet

Algemene organisatie

 • ’s Morgens brengen de ouders of verantwoordelijken de kinderen persoonlijk tot bij Peggy. De kleuters en lagere schoolkinderen kunnen tekenen en spelen met de aangeboden materialen of kunnen lessen/huistaken nakijken.
 • Om 8.00 u, bij aanvang van de toezichten, begeven de kinderen van de opvang zich onder begeleiding naar de speelplaats.
 • Na het beëindigen van de lesuren gaan de kinderen vanuit de klas eerst naar de speelplaats, waar zij op het aanvangsuur van de opvang opgehaald worden.
 • Voor de lagere schoolkinderen is er de mogelijkheid (in onderlinge samenspraak van klasjuf en ouders) tot studie en huiswerkbegeleiding (verdere uitleg vindt u hiervoor in de rubriek studie). Deze studie eindigt omstreeks 16.00 u. Dan sluiten de kinderen die nog op school blijven aan bij de andere kinderen van de opvang. Indien nodig krijgen zij ook daar de mogelijkheid hun huistaak verder af te werken.

Afspraken met ouders

 • ’s Morgens de kinderen persoonlijk tot in het opvanglokaal brengen.
 • ’s Avonds melden aan de aanwezige toezichter wanneer de opvang wordt verlaten, zodat op de aanwezigheidslijst het uur van afhalen kan vermeld worden.
 • De kinderen worden afgehaald ten laatste om 18.00 u. Indien om uitzonderlijke reden (bv.autopech) het niet mogelijk is om tijdig aanwezig te zijn, wordt de begeleiding van de opvang telefonisch verwittigd.
 • Wanneer kinderen op woensdag met het ZIBO-busje moeten afgehaald worden, wordt dit tijdig doorgegeven aan de ZIBO-opvang.
 • De begeleider van de opvang kan ongepast gedrag van de kinderen melden aan de ouders. Dit wordt ook doorgegeven aan de klasleerkracht.
 • Indien om één of andere reden een andere verantwoordelijke dan gewoonlijk de kinderen moet komen afhalen, wordt dit tijdig aan de begeleiding van de opvang, de klasleraar of de directeur gemeld.
 • Oudere kinderen mogen enkel mits schriftelijke toestemming van de ouders de opvang verlaten om op eigen houtje naar huis te gaan. Die toestemming wordt aan de directeur bezorgd.

Afspraken met kinderen

 • De kinderen luisteren naar de begeleider van de opvang.
 • De kinderen zijn beleefd tegen de begeleider van de opvang.
 • De kinderen gebruiken de toiletten op een rustige manier en laten ze netjes achter.
 • De kinderen ruimen hun afval op in de daarvoor bestemde containers.
 • De kinderen ruimen het speelgoed waarmee ze speelden netjes op.
 • De kinderen spelen rustig, zonder anderen te hinderen.
 • De kinderen snoepen niet in de opvang.
 • Kinderen die zich kwetsen, melden dit aan de begeleiders van de opvang.
 • Persoonlijke spullen meebrengen mag, maar dit gebeurt op eigen risico.