Voor de Ouders

Medicijnbeleid

Eerst en vooral wil de school benadrukken dat, in het belang van andere leerlingen en leerkrachten, een zieke leerling niet op school thuishoort.

Toch kan het gebeuren dat een kind op school medicijnen moet nemen. Leraren zijn echter geen artsen. Zij mogen dus niet zomaar medicijnen toedienen.

Medicijnen toedienen op school houdt immers heel wat risico’s in:

 • Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Een leraar die op eigen initiatief medicijnen toedient, begeeft zich op het terrein van de geneeskunde. Hij is strafbaar. Loopt er iets fout, dan kan hij aansprakelijk worden gesteld.

 • Ernstige bijwerkingen. Sommige kinderen zijn allergisch voor bepaalde stoffen in medicijnen. Medicijnen kunnen ook reageren op andere die de leerling thuis al heeft genomen. Een foute toediening kan in bepaalde gevallen ernstige gevolgen hebben.

 • Overdosis. Sommige medicijnen zijn niet voor kinderen geschikt. Een volwassen dosis is voor een kind vaak al een overdosis. Enkel dokters kunnen een diagnose stellen en de juiste medicijnen en dosis voorschrijven.

 • Gewenning en verslaving. In sommige medicijnen zitten stoffen die de normale werking van het lichaam aantasten: ze veranderen het denken, de concentratie, de alertheid, het welzijn, de emoties... Je wordt er snel aan gewend en verslaafd.

 • Middelenmisbruik. Een school die snel medicijnen toedient, geeft het signaal dat er voor elk probleem een pil bestaat. Leerlingen nemen dat idee over.


Redenen genoeg om een veilig medicijnenbeleid te voeren!

Daarom vragen we een aantal regels te volgen.

 • De school aanvaardt enkel medicijnen op voorschrift van de dokter, ondertekend door de ouders en de dokter en voorzien van een doktersstempel.

 • Zonder attest dient niemand op school medicijnen toe. Ook niet bij uitzondering. Leraren zijn niet medisch geschoold en zijn volgens de wet strafbaar als ze dat wel doen.

 • Geef de medicijnen in de originele verpakking én met een volledig ingevuld, ondertekend en afgestempeld doktersattest rechtstreeks af op school. Dus niet via de boekentas of het kind.

Is er opvang?

Om tegemoet te komen aan vraag van de ouders, organiseert de school opvang op buiten de schooluren.

Deze opvang gaat door in een speciaal daarvoor uitgerust lokaal nabij de parking.

Uren opvang: (€0.5/begonnen half uur, met aflevering van een fiscaal attest)

Algemene organisatie

 • ’s Morgens brengen de ouders of verantwoordelijken de kinderen persoonlijk tot bij Peggy. De kleuters en lagere schoolkinderen kunnen tekenen en spelen met de aangeboden materialen of kunnen lessen/huistaken nakijken.

 • Om 8.00 u, bij aanvang van de toezichten, begeven de kinderen van de opvang zich onder begeleiding naar de speelplaats.

 • Na het beëindigen van de lesuren gaan de kinderen vanuit de klas eerst naar de speelplaats, waar zij op het aanvangsuur van de opvang opgehaald worden.

 • Voor de lagere schoolkinderen is er de mogelijkheid (in onderlinge samenspraak van klasjuf en ouders) tot studie en huiswerkbegeleiding (verdere uitleg vindt u hiervoor in de rubriek studie). Deze studie eindigt omstreeks 16.00 u. Dan sluiten de kinderen die nog op school blijven aan bij de andere kinderen van de opvang. Indien nodig krijgen zij ook daar de mogelijkheid hun huistaak verder af te werken.

Afspraken met ouders

 • ’s Morgens de kinderen persoonlijk tot in het opvanglokaal brengen.

 • ’s Avonds melden aan de aanwezige toezichter wanneer de opvang wordt verlaten, zodat op de aanwezigheidslijst het uur van afhalen kan vermeld worden.

 • De kinderen worden afgehaald ten laatste om 18.00 u. Indien om uitzonderlijke reden (bv.autopech) het niet mogelijk is om tijdig aanwezig te zijn, wordt de begeleiding van de opvang telefonisch verwittigd.

 • Wanneer kinderen op woensdag met het ZIBO-busje moeten afgehaald worden, wordt dit tijdig doorgegeven aan de ZIBO-opvang.

 • De begeleider van de opvang kan ongepast gedrag van de kinderen melden aan de ouders. Dit wordt ook doorgegeven aan de klasleerkracht.

 • Indien om één of andere reden een andere verantwoordelijke dan gewoonlijk de kinderen moet komen afhalen, wordt dit tijdig aan de begeleiding van de opvang, de klasleraar of de directeur gemeld.

 • Oudere kinderen mogen enkel mits schriftelijke toestemming van de ouders de opvang verlaten om op eigen houtje naar huis te gaan. Die toestemming wordt aan de directeur bezorgd.

Afspraken met kinderen

 • De kinderen luisteren naar de begeleider van de opvang.

 • De kinderen zijn beleefd tegen de begeleider van de opvang.

 • De kinderen gebruiken de toiletten op een rustige manier en laten ze netjes achter.

 • De kinderen ruimen hun afval op in de daarvoor bestemde containers.

 • De kinderen ruimen het speelgoed waarmee ze speelden netjes op.

 • De kinderen spelen rustig, zonder anderen te hinderen.

 • De kinderen snoepen niet in de opvang.

 • Kinderen die zich kwetsen, melden dit aan de begeleiders van de opvang.

 • Persoonlijke spullen meebrengen mag, maar dit gebeurt op eigen risico.

Wat als je kind ziek is?

Kleuters zijn leerplichtig vanaf 5 jaar. Deze kinderen moeten minstens 290 halve lesdagen naar school. Dat is een noodzakelijke voorwaarde om naar het eerste leerjaar te kunnen.

Vanaf de lagere school moet je er als ouder of opvoeder op toezien dat je kind elke dag naar school gaat. Enkel met een geldige wettiging kan je kind afwezig zijn. Elke dag de lessen volgen is in het belang van je kind. Niet alleen in functie van de schoolse vorderingen, maar ook het sociale gebeuren speelt hierin een rol.


Soort afwezigheid en uw verplichting als ouder

1. Ziekte


= van een halve dag tot 3 opeenvolgende dagen

Een briefje van de ouders volstaat. Bezorg dit zo snel mogelijk als uw kind terug naar school gaat. Vermeld steeds nauwkeurig de datum van ziekte + naam (zie model).


LET OP! Vanaf een 5de keer afwezigheid is een medisch attest verplicht.

2. Ziekte van meer dan 3 opeenvolgende dagen

of

indien uw kind in hetzelfde schooljaar als 4 keer afwezig was met een briefje van de ouders

Een medisch attest van dokter, tandarts, ziekenhuis… af te geven aan de klasleerkracht.

Ook dit attest dient zo snel mogelijk te worden bezorgd.

3. Van rechtswege gewettigde afwezigheden

· Begrafenis of huwelijk van een naaste (bloed- of aanverwant van het kind, iemand die onder hetzelfde dak woont)

· Oproeping of dagvaarding rechtbank

· Bijwonen van familieraad

· Onbereikbaarheid van de school door bv. een staking van het openbaar vervoer, overstroming,…

· Feestdagen van door de grondwet erkende godsdiensten

· Door maatregel in het kader van bijzondere jeugdzorg

· Om deel te nemen aan een sportmanifestatie, stage, toernooi of wedstrijd als topsportbelofte (Maximum 10 al dan niet gespreide halve dagen per schooljaar)

· Omwille van quarantaine

U bezorgt vooraf aan de school zo vlug mogelijk een officieel document of een door u geschreven verantwoording.

Let op! Vermeld steeds nauwkeurig de datum en de reden van de afwezigheid en de naam + klas van de leerlingen.

4. Afwezigheid mits toestemming van de directeur

· Voor het overlijden van een bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad of van een persoon die onder hetzelfde dak woont als het kind (het bijwonen van een begrafenis valt echter onder punt 3)

· Voor actieve deelname aan culturele of sportieve manifestatie indien uw kind als lid van een club of individueel geselecteerd is

· Wegens deelname aan time-out projecten

· Voor persoonlijke redenen.

Deze afwezigheid kan slechts 4 halve schooldagen per jaar bedragen.

U vraagt vooraf persoonlijk aan de directeur om toestemming voor de afwezigheid.

U bezorgt zo snel mogelijk een schriftelijke verantwoording voor de afwezigheid aan de klasleerkracht of de directeur.

Vermeld steeds de naam en klas van uw kind en de reden van afwezigheid.


Is er huiswerkbegeleiding?

Van 15.25 uur tot 16.00 uur wordt - voor wie dat wil - huiswerkbegeleiding georganiseerd.


Afspraken huiswerkbegeleiding

De huiswerkklas biedt kinderen vanaf het 1ste leerjaar de kans om, na de namiddagspeeltijd (15.10 tot 15.25 uur), zelfstandig huistaken te maken en lessen te leren. Ouders beslissen in overleg met de klasleerkracht of hun kind naar de studie gaat.

De juf van toezicht in de studie verbetert geen huistaken of overhoort geen lessen. Het is de bedoeling dat de kinderen enkel de nodige hulp/tips krijgen die hen zal toelaten na verloop van tijd in een hoge mate van zelfstandigheid zelf de huistaken af te maken, gericht vragen te stellen aan de klasjuf tijdens de lessen, ...

Ondersteunende hulp kan bestaan uit het samen overlopen van de agenda, het bemoedigen en stimuleren van het werkende kind om in een rustige (studie-)omgeving zijn opdrachten uit te voeren, concrete tips bij de specifieke vakken en taken, ...

De kinderen werken tot 16.00 uur in het studielokaal. Wie op het belsignaal om 15.25 uur naar de studie komt, blijft daar tot 16.00 uur.

Lessen en taken die in de studie nog niet werden afgerond, worden thuis of in de opvang verder afgewerkt.

 • De kinderen hebben hun klasagenda, schoolboeken en bijhorende materialen bij in hun boekentas.

 • De kinderen werken in stilte.

 • Kinderen die klaar zijn met hun huistaak, blijven in het lokaal. Ze kunnen een boek kiezen om te lezen, een tekening maken, puzzelen of andere opdrachtjes uitvoeren.

 • Na de studie wordt het lokaal netjes opgeruimd.

 • Kinderen die de rust verstoren krijgen een aanmaning, bij herhaaldelijk storen worden de ouders en klasleraar op de hoogte gebracht (mondeling of met een nota in de agenda), zodat gepaste maatregelen kunnen worden genomen.

Wat zijn de schoolkosten?

De school zorgt voor schrijfgerief en knutselmateriaal, voor didactische hulpmiddelen, boeken en schriften. Dat hoef je als ouder niet te betalen omdat deze noodzakelijk zijn voor het behalen van de eindtermen en de ontwikkelingsdoelen.

Daarnaast zijn er zaken die het leren boeiender maken, activiteiten en materialen waaraan wel kosten verbonden zijn. Deze kosten zijn gebonden aan strikte regels en kunnen niet meer bedragen dan het geïndexeerde bedrag van de maximumfactuur:

 • voor kleuters is dat 45 euro per schooljaar

 • voor lager onderwijs is dat 90 euro per schooljaar.

Kosten voor meerdaagse uitstappen mogen op het einde van het lager onderwijs per kind niet meer bedragen dan 480 euro.

Het kind krijgt maandelijks een factuur mee. Er kan ook gekozen worden voor een domiciliëring. U kan contact opnemen met de zorgcoördinator of de directeur voor een individueel betalingsplan, mocht dat een hulp zijn voor u.

Kleuters brengen verder dagelijks een boekentasje mee, met daarin een stukje fruit, een koek en een flesje water.
In het lager onderwijs wordt de boekentas aangevuld met een pennenzak, naast gezonde tussendoortjes en een flesje water.

Gaan de kinderen ook zwemmen?

Bewegen en de motorische ontwikkeling krijgen een belangrijke plaats op onze school en is één van de speerpunten van onze werking.

Al vanaf de peuters krijgt elke klas 2 uur turnen per week. De kinderen brengen dus turnpantoffels mee. Vanaf de derde kleuterklas krijgen de kinderen er ook nog watergewenning bovenop.

In het lager onderwijs krijgen de kinderen 2 uur turnen per week en gaan ze om de twee weken zwemmen. De zwemles wordt sterk gedifferentieerd in verschillende niveaugroepen. Zo leert elk kind op eigen tempo zwemmen.

Voor het zwemmen hebben de kinderen volgende zaken nodig:

• Een zwemzak

• Zwembroek of badpak (een short of bikini is niet toegestaan) • Handdoek(en)

• Eventueel een zwembril

Voor turnen krijgen de kinderen een turnzak van de school (met logo van de school). De kinderen van het eerste leerjaar krijgen een eerste turn t-shirt aangeboden door het oudercomité. Nadien koop je als ouder zelf een turn t-shirt aan. Deze kost 10 euro. Die kan betaald worden aan juf Carla of meester Thomas. Je kind krijgt dan meteen de t-shirt.

In de turnzak zit nog een zwarte korte broek en turnpantoffels of sportschoenen zonder zwarte zool.

Zorg ervoor dat alles genaamtekend is!

Tijdens het turnen en zwemmen krijgen attitudes ook een belangrijke plaats. De turnleerkrachten hechten daarom veel belang aan stiptheid, orde, discipline en attitudes.

Zo is het belangrijk dat je kind in orde is met de turnkledij en het zwemgerief.

Voor de veiligheid zijn juwelen niet toegestaan!

De turnlessen zijn verplicht. Kinderen worden niet vrijgesteld van turnen, behalve met een doktersattest. De turnleerkrachten kunnen ook in hun oefeningen rekening houden met bepaalde letsels en andere oefeningen voorzien. Ook wanneer kinderen niet kunnen turnen door een letsel, worden zij in de turnles verwacht voor een alternatieve opdracht.


Is er een keuze van levensbeschouwing?

Leerlingen kunnen in het lager onderwijs kiezen tussen Zedenleer of Godsdienst (rooms - katholieke, orthodoxe, protestantse, israëlitische of Islamitische godsdienst). Deze cursussen worden gegeven door bijzondere leermeesters.

Kinderen die katholieke Godsdienst volgen worden voorbereid op de Eerste communie en het Heilig Vormsel. De ouders worden hierover ingelicht door juf Caroline.

Kinderen die Zedenleer volgen vieren hun Lentefeest. Dit gaat door in het huis van de Mens in Ronse. Juf Wally regelt dit en licht de praktische uitwerking verder toe.

De ouders die hun keuze wensen te wijzigen, vragen een nieuw keuzeformulier. Dat moet voor 30 juni van het vorige schooljaar terug bezorgd worden aan de directie.

De ouders die op basis van hun eigen religieuze of morele overtuiging fundamentele bezwaren hebben tegen het volgen van één der aangeboden godsdiensten of niet-confessionele zedenleer kunnen een gemotiveerde aanvraag tot vrijstelling indienen via de directeur.


Hoe vaak krijgt mijn kind een rapport?

De kinderen van de lagere school krijgen 4 keer per schooljaar een rapport:

• Een herfstrapport

• Een kerstrapport

• Een lenterapport

• Een zomerrapport

Deze vallen doorgaans voor de vakanties. De exacte data kan u telkens terugvinden op de schoolkalender.

Het rapport informeert u over de leervorderingen en gedragingen van uw kind. Daaraan gekoppeld kan u met de leerkracht in gesprek gaan over het functioneren van uw kind. Er zijn 2 oudercontacten voor iedereen (november en juni) en er is nog een oudercontact op uitnodiging (in maart/april). Ook deze data kan u terugvinden op de schoolkalender.

Het eerste rapport voor de kinderen van het eerste leerjaar is een rapport met symbolen.

De vorderingen voor muzische vorming zijn eveneens altijd met symbolen.

U kan overigens ook op elk moment een afspraak maken met de directie of zorgcoördinator indien nodig. De klasleerkracht blijft ook tussendoor bereikbaar (via mail of telefonisch via het algemeen nummer van de school) voor klasgerichte vragen of mocht u zich zorgen maken.

De kleuters krijgen via de heen- en weermap regelmatig de werkjes mee naar huis. Ook voor de kleuters zijn er oudercontacten (algemeen en op afspraak) zoals in de lagere afdeling.

Ook hier geldt dat juf bereikbaar is bij bezorgdheden of vragen.

Uw kind wordt op onze school ook maximaal ondersteund op bepaalde bijzondere momenten in hun schoolloopbaan. Denk maar aan de overstap van K3 naar L1 of de overgang naar het middelbaar onderwijs.

Voor de kinderen van de derde kleuterklas organiseert de school een wendag in het eerste leerjaar, alsook wordt er voor verschillende activiteiten al samen gewerkt.

De kinderen spelen ook nog op dezelfde speelplaats en de juffen van L1 doen er regelmatig toezicht zodat ze de kinderen al leren kennen. De juf van K3 houdt overigens vinger aan de pols en gaat regelmatig na hoe de kinderen het stellen in het eerste leerjaar.

Voor de kinderen van het zesde leerjaar staan enkele activiteiten jaarlijks op het programma:

 • Infoavond voor ouders door het CLB met een algemene toelichting over de werking van het secundair onderwijs

 • Doedagen op de verschillende secundaire scholen in en rond Zottegem

 • Gerichte activiteiten in de klas met het oog op de overgang

 • In kaart brengen van de talenten en advies studierichting op basis van de
  sterktes en talenten van de kinderen


Zijn er opendeurdagen en infomomenten?

Elk jaar organiseren we opendeurdagen voor nieuwe leerlingen, zowel peuters, kleuters als lagere schoolkinderen. Op die manier krijgt elk kind de mogelijkheid om met mama of papa de school te leren kennen.

De opendeurdagen worden georganiseerd
• Eind november / begin december
• April
• Eind mei/ begin juni

Hou alvast onze sociale mediakanalen in de gaten voor de meest recente informatie!

Voor onze ouders wordt eind augustus/ begin september altijd een infoavond georganiseerd, zodat de algemene afspraken, alsook de afspraken met de klasleerkrachten kunnen toegelicht worden.

U kan uiteraard altijd een afspraak maken voor een rondleiding op onze school, indien gewenst.


Mag de school foto's maken en gebruiken?

Kan de school nog foto's maken zonder toestemming?

De school kan nog steeds foto's gebruiken zonder toestemming. Zo is er geen toestemming nodig voor het plaatsen van een foto op een leerlingenkaart of voor gebruik van een foto in het leerlingenadministratie- of volgsysteem ter identificatie van de leerling. Daarnaast zal de school ook "niet-gerichte" beelden kunnen gebruiken. Het gaan dan om beeldmateriaal dat een algemene, spontane en niet geposeerde sfeeropname weergeeft zonder daaruit één of enkele personen uit te lichten. een foto van de klas tijdens een boswandeling, groeps- of sportactiviteit is hier een voorbeeld van. Voor gerbuik van deze foto's is de toestemming niet nodig.
De school zal niet-gerichte beelden altijd met de grootste zorg selecteren. Mocht je toch van oordeel zijn dat je kind onterecht op een niet-gerichte foto afgebeeld staat, kan je dit melden door een mail te sturen naar de directie. We zullen dit beeldmateriaal dan niet verder gebruiken.

Wat is gericht beeldmateriaal?

Onder 'gericht' beeldmateriaal verstaan we foto's van een individuele leerling of een foto waar meerdere leerlingen goed herkenbaar zijn of poseren voor de foto. Bij een hoofd- en schouderfoto van een leerling is het duidelijk dat de afgebeelde persoon, en alleen hij of zij, het onderwerp van de foto uitmaakt. Om dergelijke foto's te publiceren, moeten we de toestemming hebben van de afgebeelde persoon (of de ouders).
Wanneer er sprake is van foto's waar leerlingen niet herkenbaar op staan of niet het onderwerp uitmaken van de foto, omdat de foto een bepaalde sfeer wil weergeven, vallen deze onder 'niet gericht' beeldmateriaal. Zo zijn er op een foto van een speelplaats met lopende, zittende, pratende leerlingen, geen leerlingen individueel herkenbaar. Bovendien is het duidelijk dat de speelplaats het onderwerp van de foto vormt, en niet de aanwezige individuele leerlingen.

Mogen leerlingen en ouders ook participeren?

Als school vinden we de inbreng van leerlingen en ouders bijzonder waardevol.

Af en toe een schouderklopje of positieve feedback is welkom, maar ook een kritische noot of constructieve opmerking is zeker welkom zodat we onze dagdagelijkse werking continu kunnen bijsturen.

De leerlingen worden vertegenwoordigd door een leerlingenraad. Elke klas vanaf het derde leerjaar heeft twee afgevaardigden in de leerlingenraad. Op regelmatige basis komt de leerlingenraad samen om te vergaderen. Zij krijgen verantwoordelijkheden en helpen om bepaalde activiteiten te organiseren of begeleiden. Zij worden ook aangemoedigd om mee na te denken over hun onderwijs en schoolloopbaan en brengen de informatie van en naar de medeleerlingen.

De school heeft ook een schoolraad en een oudercomité. Het oudercomité komt zo’n 6 keer per jaar samen en de ouderraad 2 keer per schooljaar.

Een succesrijke schoolloopbaan staat of valt met ‘graag naar school gaan’. Studeren wordt dan meteen een stuk gemakkelijker. Ouders willen daarom liefst betrokken worden bij wat er in en rond de school gebeurt en zijn ook bereid om, als het even kan, een handje toe te steken. Omgekeerd heeft de school de ouders soms nodig om te weten wat er leeft bij de kinderen. Zo blijft onze school een zo aangenaam mogelijke leefomgeving voor iedereen. Ons oudercomité speelt daarin zonder twijfel een belangrijke en onmisbare rol.

U kan voor informatie of vragen altijd terecht bij de voorzitter van het oudercomité. Ouders zijn alvast heel welkom om het oudercomité te vervoegen. Onder elke school op deze website vindt u de contactgegevens van onze voorzitters van het oudercomité.


De schoolraad is een formeel participatieorgaan dat vertegenwoordigd wordt door de ouders, het personeel en de lokale gemeenschap voor een periode van 4 jaar.

De schoolraad geeft advies over bijvoorbeeld het schoolreglement, criteria voor de verdeling van lestijden, welzijn en veiligheid op school, instrastructuur, schoolwerkplan...

U kan voor informatie of vragen altijd terecht bij de voorzitter van de schoolraad:

Karen Cornette – 0471 46 58 54