Juridische informatie

Gegevensbescherming

Om als lokaal bestuur een goede dienstverlening te kunnen aanbieden, werken wij veel met persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk hier zorgvuldig met om te gaan. We zijn hiertoe ook verplicht door de Europese privacywetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook wel AVG of GDPR).

Doeleinden en verwerkingsgronden

Wij gebruiken uw gegevens enkel als we er een duidelijk en gerechtvaardigd doel voor hebben vastgelegd. Dit kan enkel:

·         om een wettelijke verplichting na te komen

·         voor de goede vervulling van de taak van het lokaal bestuur

·         wanneer u hiervoor toestemming hebt gegeven

·         voor de uitvoering van een overeenkomst met u

·         om een ernstige bedreiging voor uw gezondheid te bestrijden

Proportionaliteit

Wij vragen enkel de strikt noodzakelijke gegevens op en gebruiken die zorgvuldig. Dit betekent dat onze medewerkers hiermee discreet omspringen en, controleren of ze volledig en correct zijn. Ze staan ook in voor de beveiliging ervan.  

Doorgifte

Wij geven uw gegevens niet door aan andere partijen, tenzij er daarvoor een wettelijke basis is. Wij wisselen uw gegevens niet uit met een land buiten de Europese Unie of een internationale organisatie.

Openbaarheid

Via de wetgeving over openbaarheid van bestuur kunnen derden een verzoek om informatie bij ons indienen. Daarbij worden uw gegevens in principe niet vrijgegeven. In elk geval gaat hier altijd een toetsing aan de privacywetgeving aan vooraf.

Bewaring

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig voor de uitvoering van onze taak, rekening houdend met de archiefwetgeving. Eén van onze taken is het bijhouden van statistieken. Daarbij worden uw gegevens steeds geanonimiseerd.

Rechten

U heeft de volgende rechten volgens de privacywetgeving:

·         recht op informatie en inzage: u mag weten of we gegevens van u hebben, welke dit zijn, op welke manier deze worden gebruikt en u kunt hierover verdere toelichting krijgen

·         recht op correctie: als uw gegevens niet kloppen, mag u ons vragen om deze te verbeteren

·         recht op bezwaar: u mag bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens en we zullen hieraan voldoen tenzij er hiervoor gerechtvaardigde gronden zijn

·         recht om vergeten te worden: u mag ons in principe vragen uw gegevens te verwijderen, maar als overheid mogen wij hier in de meeste gevallen geen gevolg aan geven

Zolang aan één van de bovenstaande rechten niet voldaan werd, mag u ons vragen uw gegevens niet meer te gebruiken.

U kunt uw rechten uitoefenen door ons te contacteren. Voor onze contactgegevens, zie onderaan. U zult steeds uw identiteit moeten aantonen. Wij laten binnen één maand weten wat er met uw verzoek zal gebeuren. 

Profilering, tracking en data mining

Wij doen niet aan profilering, tracking of data mining.

Informatiebeleid

Wij streven ernaar de gepubliceerde informatie actueel te houden. De stad Zottegem kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste of onvolledige gegevens die te vinden zijn op de website. Mocht weergegeven informatie fouten bevatten of mocht er vitale informatie ontbreken, dan engageert de stad Zottegem zich ertoe dit zo snel mogelijk recht te zetten nadat het van dergelijke onvolkomenheden op de hoogte werd gebracht. De inhoud van de website kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast of verwijderd worden.

Links naar websites beheerd door derden

Wij plaatsen enkel links naar websites beheerd door derden wanneer deze informatieve waarde bevatten. De stad Zottegem kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste of onvolledige gegevens die te vinden zijn op deze websites. Linken kunnen steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast of verwijderd worden.

Cookiebeleid

Wij maken op deze website gebruik van cookies om statistieken bij te houden. Cookies zijn kleine stukjes informatie die op uw computer worden opgeslagen. Daarbij worden uw gegevens steeds geanonimiseerd.

Contactgegevens

Heeft u opmerkingen of klachten, laat het ons dan weten. Dit kan per e-mail of per brief naar:

Stad Zottegem

Gustaaf Schockaertstraat 7, 9620 Zottegem

Wat betreft uw gegevens: privacy@zottegem.be

Wat betreft de gegevens op de website: info@zottegem.be


Daarnaast heeft u het recht om een klacht neer te leggen bij de gegevensbeschermingsautoriteit:

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

02 274 48 78

commission@privacycommission.be